Planering, installation och underhåll av brandlarmanläggning 2019, ST-ohjeisto 16


Tuotenumero: 412415

Brandlarmanläggningens främsta uppgift är att informera och varna personal och andra som befinner sig i fastigheten om en begynnande brand i ett så tidigt skede att räddningsarbetet kan utföras enligt planer och anvisningar. En hög kvalitet på brandlarmanläggningen är av avgörande betydelse för att uppnå tillräckligt hög säkerhetsnivå.

Denna anvisning är i första hand avsedd för dem som medverkar vid uppförande av brandlarmanläggningar, såsom ansvariga hos brandlarmanläggarfirma, planerare och installationspersonal samt utförare av ibruktagnings- och certifieringsbesiktning samt periodisk besiktning. Anvisningen är till nytta även för fastighetspersonal som medverkar vid inköp, ibruktagning, underhåll och service av brandlarmanläggningar.

Julkaisija: Sähkötieto ry
64,00 € (+ alv 10%) normaalihinta
48,00 € (+ alv 10%) jäsenhinta
Anvisningen är en stor hjälp vid uppförande och underhåll av brandlarmanläggningar i fastigheter under anläggningens hela livstid.

För dem som medverkar vid uppförande av brandlarmanläggningar, såsom ansvariga hos brandlarmanläggarfirma, planerare och installationspersonal samt utförare av ibruktagnings- och certifieringsbesiktning samt periodisk besiktning.

1       DEFINITIONER OCH BEGREPP

2       PLANERING

         2.1     Livscykeldokument för brandlarmanläggningen

         2.2     Allmänt

         2.3     Övervakningens omfattning

2.3.1    Utrymmen som ska förses med detektorer

2.3.2    Brandsektioner som inte övervakas

2.3.3    Utrymmen utan övervakning i övervakad brandsektion

2.3.4    Övervakat mellanutrymme

2.3.5    Brandsektion som skyddas med automatisk släckningsanläggning

2.3.6    Bildande av brandgrupp

2.3.7    Glasövertäckta utrymmen (köpcentra m.m.)

2.3.8    Höglager

2.3.9    Observation av rökskiktning

2.3.10   Övervakning av lagerhyllor (rökdetektorer)

         2.4     Kabelplanering och kortslutningsbrytare

         2.5     Styrfunktioner och samanvändning av brandbekämpningssystem

         2.6     Fjärrunderhåll av brandlarmanläggning

         2.7     Utrymningslarm- och utropssystem

         2.8     Brandsäkert ledningssystem

2.8.1    Definition

2.8.2    Syfte

2.8.3    Planering

2.8.4    Behov av brandsäkra ledningssystem i brandlarmanläggningar

         2.9     Klimatorsakade överspänningar och åskskydd

         2.10   Explosionsfarliga utrymmen och sprängämnesutrymmen

3       VAL AV BRANDDETEKTOR OCH DETEKTORTYPER

3.1     Val av teknisk nivå på brandlarmcentral och detektorer

3.2     Val av detektor

3.2.1     Lagstiftningskrav (a)

3.2.2    Material i det övervakade området och hur de brinner (b)

3.2.3    Det övervakade områdets storlek (i synnerhet utrymmets höjd) (c)

3.2.4    Påverkan av ventilation och uppvärmningsmetod (d)

3.2.5    Det övervakade utrymmets miljöförhållanden och . användningssyfte (e)

3.2.6     Sannolikhet för falsklarm (f)

3.2.7    Explosionsfarliga utrymmen (g)

3.3     Detektortyper

3.3.1    Kombinationsdetektorer (SFS-EN 54-29, -30 och -31)

3.3.2    Rökdetektorer (SFS-EN 54-7)

3.3.3    Kanaldetektor (SFS-EN 54-27)

3.3.4    Samplingsdetektor (SFS-EN 54-20)

3.3.5    Linjedetektor (SFS-EN 54-12)

3.3.6    Flamdetektorer (SFS-EN 54-10)

3.3.7    Återställningsbar värmedetektorkabel (SFS-EN 54-22)

3.3.8    Icke-återställningsbar värmedetektorkabel (SFS-EN 54-28)

3.3.9    Koloxiddetektor (SFS-EN 54-26)

3.3.10  Värmedetektorer (SFS-EN 54-5)

3.4     Användningsförhållanden att iaktta vid planeringen

3.4.1    Falsklarm och nedsmutsning

3.4.2    Utrymmets höjd

3.4.3    Fuktighet

3.4.4    Omgivningstemperatur (rökdetektor och kombinationsdetektor .. med flerkriteriefunktion)

3.4.5    Omgivningstemperatur (värmedetektor)

3.4.6    Relativ luftfuktighet

3.4.7    Omgivningstemperatur

3.4.8    Luftflöde

3.4.9    Damm

         3.5     Detektorer med specialfunktion

3.5.1    Detektor med larmdon (SFS-EN 54-3 och SFS-EN 54-23)

3.5.2    Detektor för brand- och explosionsfarligt utrymme

3.5.3    Detektorer som inte följer EN 54-standard

4       DETEKTORNS PLACERING OCH FAKTORER ATT IAKTTA VID PLANERINGEN

         4.1     Detektorernas övervakningsområden

         4.2     Maskinell ventilation

         4.3     Nedsänkt del av taket

4.3.1    Nedsänkt gallertak eller perforerat tak som släpper in luft till utrymmet

4.3.2    Detektorer i mellanutrymme

         4.4     Avstånd från hinder

         4.5     Bjälktak

         4.6     Loft, mellanplan, balkong, uteskärmtak och takfördjupning

         4.7     Ås- och pulpettak

         4.8     Förhållanden vid vilka rökdetektorer inte kan användas

5       BRANDLARMKNAPP

5.1     Installation av brandlarmknappar

6       LARMDON OCH LARM

         6.1     Ljudstyrka

         6.2     Placering av brandlarmd

         6.3     Gruppering av brandlarmdon

         6.4     Akustiskt larmsystem för evakuering

         6.5     Brand-, fel-, servicemeddelande- eller förvarningslarm

7       BRANDLARMCENTRAL (SFS-EN 54-2)

         7.1     Placering av brandlarmcentral och manöverpaneler samt .. utrymmeskrav på fastigheten

         7.2     Seende och synliga brandlarmcentraler i nätverkat system

7.2.1    Seende brandlarmcentral

7.2.2    Synlig brandlarmcentral

         7.3     Huvud- och undercentral för brandlarm, decentraliserat system

         7.4     Brandlarmcentral, system med en enda brandlarmcentral

         7.5     Huvudmanöverpanel och manöverpanel i decentraliserat system

         7.6     Brandkårspanel och informationsskärm (= display)

         7.7     Brandlarmanläggningens styrningar (objektspecifika styrningar

                   definieras i livscykeldokumentet för brandlarmanläggningen)

         7.8     Dokumentation av styrningar i lokaliseringsscheman

         7.9     Dokument som ska förvaras vid brandlarmanläggningen och i dess närhet

8       EFFEKTKÄLLOR

         8.1     Beräkning av effektförbrukning och dimensionering av batteri

         8.2     Separat effektkälla

         8.3     Detektor med egen effektkälla

         8.4     Larmöverföringsenhet

         8.5     Inbyggd effektkälla

         8.6     Separat effektkälla

         8.7     Matning av nätspänning

         8.8     UPS-system

         8.9     Reservkraftsgenerator och säkrat elnät

         8.10   Effektmatning till utrymningslarm- och utropssystem

9       INSTALLATION

         9.1     Centralapparat

         9.2     Detektorer

         9.3     Övrig utrustning

         9.4     Kabeldragning

         9.5     Stamkablar och samanvändningskablar

10     ANVÄNDNING AV BRANDLARMANLÄGGNING

         10.1   Definitioner

         10.2   Användning av brandlarmanläggningar i fastighet

         10.3   Från- och tillkoppling av detektorer i fastighet

         10.4   Fjärrdrift av brandlarmanläggning

         10.5   Från- och tillkoppling av brandlarmanläggning via fjärranslutning

         10.6   Omständigheter och definitioner att iaktta vid fjärruppkoppling

         10.7   Meddelanden från brandlarmanläggningen och deras prioritetsordning

11     LOKALISERINGSSCHEMA

         11.1   Allmänt

         11.2   Lokaliseringsschemats innehåll

11.2.1 Register

11.2.2 Skriftligt dokument om styrningsfunktioner

11.2.3 Situationsplan

11.2.4 Schemasida

12     LARMÖVERFÖRING

         12.1   Larmöverföring till nödcentral

         12.2   Installation av sändarenhet för larmöverföring

13     UNDERHÅLL

         13.1   Underhåll

         13.2   Besiktningar och service

13.2.1  Periodisk service

13.3   Frånkoppling av styrfunktioner under rutintest

13.4   Specialservice

13.5   Förebyggande av falsklarm under tester

BILAGA      Beskrivning av livscykeldokument för brandlarmanläggningen

64,00 € (+ alv 10%) normaalihinta
48,00 € (+ alv 10%) jäsenhinta

Koko A4, 89 sivua
2., uudistettu painos

ISBN 978-952-231-320-1  (inb.)

Ilmestynyt marraskuussa 2019.

Samankaltaiset tuotteet


ST-verkkoversio 1 käyttäjä kestotilaus


Tuotenumero: 431220

Sähkötietokortisto on monipuolinen ammattitietolähde. ST-kortisto opastaa määräysten ja standardien mukaisiin toimintatapoihin ja ratkaisuihin. ST- kortit helpottavat käytännön työtä esimerkein, lomakkein...


78,00 €


Listaan

ST-verkkoversio 4 käyttäjää kestotilaus


Tuotenumero: 431221

ST-kortit helpottavat käytännön työtä käytännönläheisten esimerkkien, mallilomakkeiden ja muistilistojen avulla. ST-korteista, -käsikirjoista, -ohjeistoista, -esimerkeistä ja raporteista koostuva ammattitietolähde...


98,00 €


Listaan
SÄHKÖINFO
SÄHKÖINFO OY YHTEYSTIEDOT TOIMITUSEHDOT

© 2013 Sähköinfo

OMAT TIEDOT
OSTOSKORI MUISTILISTA