D1-2017 Handbok om byggnaders elinstallationer


Tuotenumero: 411181

Boken innehåller rikligt av branschens myndighetsföreskrifter och kompletterande och åskådliga anvisningar till standarderna. Elinstallationernas skyddskrav är förtydligade med hjälp av exempel och bilder. Dessutom innehåller boken rikligt med anvisningar och tilläggsuppgifter som berör val av skyddsanordningar. En betydande del av boken behandlar olika installationssätt och saker som berör tillämpningen av dem. Även jordningars praktiska utförande har behandlats i stor utsträckning. Boken

innehåller också anvisningar för elinstallationer i speciella utrymmen och speciella anläggningar. Elinstallationer i explosionsfarliga utrymmen är ett nytt ämnesområde i boken.

 

Boken har förnyats, eftersom det efter föregående upplaga har skett betydelsefulla förändringar. Elsäkerhetslagen förnyades i början av år 2017 och i standardserien SFS 6000 har man gjort betydelsefulla ändringar på hösten 2017. Ändringar i standarderna SFS 6001 och SFS 6002 har också beaktats. Boken följer i huvudsak samma indelning som standardserien SFS 6000 har.

Denna handbok D1-2017 grundar sig på Elinspektionscentralens publikation D1-95 ”Handbok om byggnaders elinstallationer”, som utgavs första gången år 1995. Ändamålet med boken är att först och främst ge kompletterande anvisningar om de väsentliga säkerhetskraven och tillämpningen av standarderna för elinstallationer i byggnader.

98,00 € (+ alv 10%) normaalihinta
73,50 € (+ alv 10%) jäsenhinta
Boken innehåller rikligt av branschens myndighetsföreskrifter och kompletterande och åskådliga anvisningar till standarderna. Elinstallationernas skyddskrav är förtydligade med hjälp av exempel och bilder. 

Boken är lämplig för både de som arbetar med elinstallationer och även för studenter på fältet.

1 KRAV SOM BERÖR ELINSTALLATIONER

1.1 Allmänt

1.2 Väsentliga säkerhetskrav för elanläggningar

1.3 Planering

1.3.1 Säkerställande av skyddskraven vid planering

1.3.2 Utgångsuppgifter för planeringen

 

2 ELSTRÖMMENS INVERKAN PÅ MÄNNISKAN OCH FÖRSTA HJÄLPEN VID ELOLYCKOR

2.1 Människokroppens impedans

2.1.1 Allmänt

2.1.2 Definitioner

2.1.3 Faktorer som påverkar kroppens impedans

2.1.4 Storleken på människokroppens totalimpedans (Zi)

2.1.5 Värdet på kroppens begynnelseresistans (Ro)

2.1.6 Förhållandet mellan kroppens impedanser och kontaktytan med 50/60 Hz växelström och likström

2.2 Växelströmmens inverkan

2.2.1 Allmänt

2.2.2 Definitioner

2.2.3 Strömmens inverkan

2.2.4 Användning av hjärtkoefficienten F

2.3 Likströmmens inverkan

2.3.1 Allmänt

2.3.2 Definitioner

2.3.3 Strömmens inverkan

2.4 Första hjälpen vid elolyckor

2.4.1 Skolning i första hjälp

 

3 DEFINITION AV ALLMÄNNA EGENSKAPER

300 Allmänt

311 Maximal belastning och utjämning av belastningen

312 Fördelningssystem

33 Elanläggningars kompatibilitet

34 Lämplighet för service

35 Säkerhetssystem

 

4 SKYDDSMETODER

41 Skydd mot elchock

41.1 Basskydd

41.1.1 Skydd genom isolering av spänningsförande delar

41.1.2 Skydd genom avskärmning eller kapsling

41.1.3 Skydd genom hinder

41.1.4 Skydd genom placering av spänningsförande delar utanför armräckvidd

41.2 Felskydd

41.2.1 Felskydd genom automatisk frånkoppling av matning

41.2.2 Skydd genom skyddsisolering

41.2.3 Skydd genom isolerande miljö

41.2.4 Skydd genom lokal potentialutnämning isolerad från jord

41.2.5 Skydd genom elektrisk separation

41.3 Tilläggsskydd genom användning av jordfelsbrytare

41.4 Användning av klenspänningar

41.4.1 SELV- och PELV-system

41.4.2 Funktionellt klenspänningssystem (FELV)

42 Skydd mot termiska påverkningar

43 Skydd mot överström

431 Allmänt

432 Skyddsanordningars konstruktion

43.1 Skydd mot överbelastning

43.2 Skydd mot kortslutning

43.3 Samordning av skydd mot överbelastning och mot kortslutning

44 Skydd mot spänningsstörningar och elektromagnetiska störningar

44.1 Skydd av lågspänningsinstallationer mot påverkan av jordslutningar i högspänningssystem

44.2 Skydd mot atmosfäriska överspänningar och kopplingsöverspänningar

44.3 Skydd mot elektromagnetiska störningar

 

5 VAL OCH INSTALLATION AV ELUTRUSTNING

51 Allmänna regler

512 Elutrustningens kapslingsklasser

514 Identifiering och dokumentation

515 Förebyggande av skadlig ömsesidig påverkan

516 Krav berörande ström i skyddsledaren

52 Val och installation av ledningar

520 Allmänt om ledningsval och installation

521 Olika slag av ledningar

522 Yttre påverkan

523 Ledningars belastningsförmåga

524 Ledararean

525 Spänningsfall i abonnentens anläggning

526 Förbindningar

527 Minimering av brandspridning

53 Kopplingsanordningar

532 Skyddsanordningar för felskydd

533 Överströmsskydd

534 Överspänningsskydd

536 Koordinering mellan skyddsanordningar

537 Anordningar för frånskiljning och koppling

538 Övervakningsutrustning

54 Jordning och skyddsledare

54.1 Jordningens betydelse och definitioner

54.2 Märkning av ledare och klämmor

54.3 Dimensionering och val av skyddsledare

54.4 Jordledare

54.5 PEN-ledare

54.6 Potentialutjämning

54.7 Jordelektroder

54.8 Exempel på jordningar och potentialutjämning

55 Annan elektrisk utrustning

551 Generatoranläggningar

554 Skydd av elmotor

555 Placering av transformator

556 Ackumulatorbatteri

557 Manöverkretsar

558 Kondensatoranläggning

559 Installation av ljusarmaturer

56 Säkerhetssystem och brandsäkra installationssätt

 

6 BESIKTNINGAR

61 Besiktning före ibruktagning

61.1 Allmänt

61.2 Sensorisk inspektion

61.3 Testning: mätningar och funktionella prov

61.4 Dokumentering av ibruktagningsbesiktningar

62 Underhållsbesiktningar

 

7 KRAV PÅ ELINSTALLATIONER ELLER UTRYMMEN AV SÄRSKILT SLAG

701 Bad- och duschutrymmen

702 Utrymmen med simbassänger

703 Basturum

704 Byggplatser

705 Elinstallationer inom jord- och trädgårdsbruk

706 Trånga ledande utrymmen

708 Campingområden

709 Småbåtshamnar

710 Elinstallationer i medicinska utrymmen

711 Tillfälliga anläggningar vid mässor och utställningar

712 Ljuselektriska kraftmatningssystem

713 Möbler

714 Belysningsinstallationer utomhus

715 Belysningssystem för klenspänning

717 Rörliga eller flyttbara anläggningar

721 Elinstallationer i campingfordon

722 Matning av elektriska fordon

729 Installation av fördelningscentraler

740 Tillfälliga elinstallationer för nöjesanläggningar, försäljningsstånd och

liknande på nöjesfält, tivolin och cirkusar

753 Uppvärmningssystem

 

8 KOMPLETTERANDE KRAV PÅ VISSA INSTALLATIONER

801 Distributionsnät

802 Reparation, ändring och utökning av elinstallationer

803 Elreparationsverkstäder och ellaboratorier

804 Torra, fuktiga och våta utrymmen samt utrymmen utomhus

813 Val och installation av uttagsdon

814 Förläggning av kabel i jord, vatten eller på jordyta

 

9 ELINSTALLATIONER I EXPLOSIONSFARLIGA UTRYMMEN

9.1 Inledning

9.2 Bestämmelser gällande förhållanden på arbetsplatser

9.2.1 Explosionsskyddsdokument

9.3 Standarder

9.4 Utrymmesklassning

9.4.1 Allmänt

9.4.2 Behovet av utrymmesklassning och utföraren

9.4.3 Utrymmesklassning av utrymmen med brandfarliga vätskor eller gaser

9.4.4 Behovet av utrymmesklassning i dammiga utrymmen

9.5 Installationskraven i explosionsfarliga utrymmen

9.5.1 Grundförutsättningar

9.5.2 Planering

9.5.3 Kabling

9.5.4 Installationer för uppvärmningsutrustning

9.5.5 Överströmsskydd

9.5.6 Skyddsjordning och potentialutjämning

9.5.7 Nödbrytning och frånskiljning

9.5.8 Dokumentering

9.6 Explosionsskyddsutföranden

9.6.1 Allmänt

9.6.2 Utförande med explosionstät kapsling, Exd

9.6.3 Utförande med förhöjd säkerhet, Exe

9.6.4 Utförande med egensäkerhet, Exi

9.6.5 Utförande med olja, Exo

9.6.6 Skyddsventilerat utförande, Exp

9.6.7 Sandfyllt utförande, Exq

9.6.8 Utförande med ingjuten massa, Exm

9.6.9 Skyddsutförande ”n”, Exn

9.6.10 Specialutförande, Exs

9.6.11 Tät låda för dammexplosionsfarligt utrymme ”tD”

9.6.12 Märkningar

9.7 Val av utrustning i explosionsfarliga utrymmen

9.7.1 Allmänt

9.7.2 Brännbara vätskor, gaser, ångor och dimma

9.7.3 Val av utrustning i dammfarliga utrymmen

9.8 Besiktning och underhåll av elinstallationer i explosionsfarliga utrymmen

9.9 Reparation och service av elutrustning som används i explosionsfarliga utrymmen

98,00 € (+ alv 10%) normaalihinta
73,50 € (+ alv 10%) jäsenhinta

A4, 442 s.
9., förnyade upplaga
Publ. 1/2018.
ISBN 978-952-231-244-0 (nid.)
 

Samankaltaiset tuotteet


SÄHKÖINFO
SÄHKÖINFO OY YHTEYSTIEDOT TOIMITUSEHDOT

© 2013 Sähköinfo

OMAT TIEDOT
OSTOSKORI MUISTILISTA