D1-2017 Käsikirja rakennusten sähköasennuksista


Tuotenumero: 411175

Kirja sisältää runsaasti alan viranomaismääräyksiä ja standardeja täydentäviä ja havainnollistavia ohjeita. Sähköasennusten suojausvaatimuksia on selvennetty esimerkkien ja kuvien avulla. Lisäksi kirjassa on paljon suojalaitteiden valintaan liittyviä ohjeita ja lisätietoja. Merkittävä osa kirjasta käsittelee eri asennustapoja ja niiden käytännön soveltamiseen liittyviä asioita. Myös maadoitusten käytännön toteutusta on käsitelty laajasti. Kirja sisältää ohjeita myös erityistilojen ja erikoislaitteistojen sähköasennusten toteutukseen. Uutena aihealueena on räjähdysvaarallisten tilojen sähköasennukset.

Kirjan edellisen painoksen (2012) jälkeen standardisarjaan SFS 6000 on tullut merkittäviä muutoksia. Sähköturvallisuuslaki on uusittu vuoden 2017 alussa ja standardisarjaan SFS 6000 on tullut merkittäviä muutoksia vuoden 2017 syksyllä. Myös standardien SFS 6001 ja SFS 6002 aiheuttamat muutokset on otettu huomioon. Kirja noudattaa pääosin samaa jaottelua kuin standardisarja SFS 6000.

Kirja pohjautuu Sähkötarkastuskeskuksen ensimmäisen kerran vuonna 1995 julkaisemaan kirjaan D1-95 Käsikirja rakennusten sähköasennuksista

Julkaisija: Sähköinfo Oy
98,00 € (+ alv 10%) normaalihinta
73,50 € (+ alv 10%) jäsenhinta
Kirjan ensisijaisena tarkoituksena on antaa lisäohjeita rakennusten sähköasennuksia koskevien olennaisten turvallisuusvaatimusten sekä standardien soveltamisessa.

Kirja soveltuu sekä rakennusten sähköasennusten parissa työskenteleville että myös alan opiskelijoille.

1        SÄHKÖASENNUKSIA KOSKEVAT VAATIMUKSET

          1.1     yleistä

          1.2     Sähkölaitteistoja koskevat olennaiset turvallisuusvaatimukset

          1.3     Suunnittelu

                   1.3.1   Suojausvaatimusten toteutumisen varmistaminen sähköasennusten suunnittelussa

                   1.3.2   Suunnittelun lähtötiedot

2        Sähkövirran vaikutus ihmiseen ja sähkötapaturmien ensiapu

          2.1     ihmiskehon impedanssi

                   2.1.1   Yleistä

                   2.1.2   Määritelmiä

                   2.1.3   Kehon impedanssiin vaikuttavat tekijät

                   2.1.4   Ihmiskehon kokonaisimpedanssin (zt) suuruus

                   2.1.5   Kehon alkuresistanssin (ro) arvo

                   2.1.6   Kehon impedanssien riippuvuus kosketuspinta-alasta 50/60 hz vaihtovirralla ja tasavirralla

          2.2     Vaihtovirran vaikutukset

                   2.2.1   Yleistä

                   2.2.2   Määritelmiä

                   2.2.3   Virran vaikutukset

                   2.2.4   Sydänkertoimen f käyttö

          2.3     Tasavirran vaikutukset

                   2.3.1   yleistä

                   2.3.2   Määritelmiä

                   2.3.3   Virran vaikutukset

          2.4     Sähkötapaturman ensiapu

                   2.4.1   ensiapukoulutus

3        YLEISTEN OMINAISUUKSIEN MÄÄRITTELY

          300    Yleistä

          311    Suurin kuormitus ja kuormituksen tasaus

          312    Jakelujärjestelmät

          33      Sähkölaitteistojen yhteensopivuus

          34      Huollettavuus

          35      Turvajärjestelmät

4        SUOJAUSMENETELMÄT

          41      Suojaus sähköiskulta

                   41.1    Perussuojaus

                              41.1.1     Suojaus eristämällä jännitteiset osat

                              41.1.2     Suojaus käyttämällä suojuksia tai kotelointia

                              41.1.3     Suojaus esteiden avulla

                              41.1.4     Suojaus sijoittamalla jännitteiset osat kosketusetäisyyden ulkopuolelle

                   41.2    Vikasuojaus

                              41.2.1     Vikasuojaus syötön automaatti­sen poiskytken­nän avulla

                              41.2.2     Suojaus suojaeristystä käyttäen

                              41.2.3     Suojaus käyttäen eristävää ympäristöä

                              41.2.4     Suojaus käyttäen paikallista maasta erotettua .... potentiaalintasausta

                              41.2.5     Suojaus käyttäen sähköistä erotusta

                   41.3    Lisäsuojaus vikavirtasuojaa käyttäen

                   41.4    Pienoisjännitteiden käyttö

                              41.4.1     SELV- ja PELV-järjestelmät

                              41.4.2     Toiminnallinen pienoisjännite (FELV)

          42      Suojaus lämmön vaikutuksilta

          43      Ylivirtasuojaus 

                   431     Yleistä

                   432     Suojalaitteiden rakenne

                   43.1    Ylikuormitussuojaus

                   43.2    Oikosulkusuojaus

                   43.3    Ylikuormitus- ja oikosulkusuojauksen yhteensovitta­minen

          44      Suojaus jännitehäiriöiltä ja sähkömagneettisilta häiriöiltä

                   44.1    Pienjänniteasennusten suojaus suurjännitejärjestelmän maasulkujen vaikutuksilta

                   44.2    Ilmastollisilta ylijännitteiltä ja kytkentäylijännitteiltä suojautuminen

                   44.3    Suojaus sähkömagneettisilta häiriöiltä

5        SÄHKÖLAITTEIDEN VALINTA JA ASENTAMINEN

          51      Yleiset säännöt

                   512     Sähkölaitteiden kotelointiluokat

                   514     Tunnistaminen ja dokumentointi

                   515     Keskinäisten haitallisten vaikutusten ehkäiseminen

                   516     Suojajohtimen virtaa koskevat vaatimukset

          52      Johtojen valinta ja asentaminen

                   520     Yleistä johtojen valinnasta ja asentamisesta

                   521     Erilaiset johdot

                   522     Ulkoisten tekijöiden vaikutukset

                   523     Johtojen kuormitettavuus

                   524     Johtimien poikkipinta

                   525     Jännitteenalenema kuluttajan sähköasennuksissa

                   526     Liitokset

                   527     Palon leviämisen minimointi

          53      Kytkinlaitteet

                   532     Vikasuojaukseen käytettävät suojalaitteet

                   533     Ylivirtasuojat

                   534     Ylijännitesuojat

                   536     Suojalaitteiden välinen koordinaatio

                   537     Erotus- ja kytkentälaitteet

                   538 Valvontalaitteet

          54      Maadoittaminen ja suojajohtimet

                   54.1    Maadoitusten perusteet ja määritelmät

                   54.2    Johtimien ja liittimien merkitseminen

                   54.3    Suojajohtimien mitoitus ja valinta

                   54.4    Maadoitusjohtimet

                   54.5    PEN-johtimet

                   54.6    Potentiaalintasaus

                   54.7    Maadoituselektrodit

                   54.8    Esimerkkejä maadoituksista ja potentiaalintasauksista

          55      Muut sähkölaitteet

                    551     Generaattorilaitteistot

                   554     Sähkömoottorin suojaus

                   555     Muuntajan sijoittaminen

                   556     Akusto

                   557 Ohjausvirtapiirit

                   558     Kondensaattorilaitteisto

                    559     Valaisimen asentaminen

          56      Turvajärjestelmät ja palonkestoiset asennustavat

6        TARKASTUKSET

          61      Käyttöönottotarkastukset

                   61.1    Yleistä

                   61.3    Testaus: mittaukset ja toiminnalliset kokeet

                   61.4    Käyttöönottotarkastusten dokumentointi

          62      Kunnossapitotarkastukset

7        ERITYISIÄ ASENNUKSIA TAI ASENNUSOLOSUHTEITA KOSKEVAT OHJEET

          701    Kylpy- ja suihkutilat

          702    Uima-allastilat 

          703    Saunat

          704    Rakennustyömaat

          705    Maa- ja puutarhatalouden sähköasennukset

          706    Ahtaat johtavat tilat

          708    Leirintäalueet

          709    Pienvenesatamat

          710    Lääkintätilojen sähköasennukset

          711    Messujen ja näyttelyiden tilapäislaitteistot

          712    Valosähköiset tehonsyöttöjärjestelmät

          713    Kalusteet

          714    Ulkovalaistusasennukset

          715    Pienoisjännitteiset valaistusjärjestelmät

          717    Siirrettävät ja liikutettavat laitteistot

          721    Matkailuajoneuvojen sähköasennukset

          722    Sähköajoneuvojen syöttö

          729    Jakokeskusten asentaminen

          740    Huvipuistojen, tivolien ja sirkusten huvilaitteiden;
                   myyntikojujen ja vastaavien tilapäiset sähköasennukset

          753    Lämmitysjärjestelmät

8        Eräitä asennuksia koskevat täydentävät vaatimukset

          801    jakeluverkot

          802    Sähköasennusten korjaus-, muutos- ja laajennustyöt

          803    Sähkölaitekorjaamot ja laboratoriot

          804    Kuivat, kosteat ja märät sekä ulkotilat

          813    Pistokytkimen valinta ja asentaminen

          814    Kaapelin asentaminen maahan, veteen tai maan pinnalle

9        SÄHKÖASENNUKSET RÄJÄHDYSVAARALLISISSA TILOISSA

          9.1     Johdanto

          9.2     Olosuhteita koskevat määräykset

                   9.2.1   Räjähdyssuojausasiakirja

          9.3     Standardit

          9.4     Tilaluokitus

                   9.4.1   Yleistä

                   9.4.2   Tilaluokituksen tarve ja suorittaja

                   9.4.3   Palavaa nestettä tai kaasuja sisältävien tilojen tilaluokitus

                   9.4.4   Pölytilojen osalta tilaluokituksen tarve

          9.5     Asennusvaatimukset räjähdysvaarallisissa tiloissa

                   9.5.1   Perusedellytykset

                   9.5.2   Suunnittelu

                   9.5.3   Kaapelointi

                   9.5.4   Lämmityslaitteiden asennukset

                   9.5.5   Ylivirtasuojaus

                   9.5.6   Suojamaadoitus ja potentiaalintasaus

                   9.5.7   Hätälaukaisu ja erottaminen

                   9.5.8   Dokumentointi

          9.6     Räjähdyssuojausrakenteet

                   9.6.1   Yleistä

                   9.6.2   Räjähdyspaineen kestävä rakenne, Exd

                   9.6.3   Varmennettu rakenne, Exe

                   9.6.4   Luonnostaan vaaraton rakenne, Exi

                   9.6.5   Öljytäytteinen rakenne, Exo

                   9.6.6   Suojatuuletteinen rakenne, Exp

                   9.6.7   Hiekkatäytteinen rakenne, Exq

                   9.6.8   Massavalurakenne, Exm

                   9.6.9   Suojausrakenne “n”, Exn

                   9.6.10 Erikoisrakenne, Exs

                   9.6.11 Pölyräjähdysvaarallisen tilan tiivis kotelo ”tD”

                   9.6.12 Merkinnät

          9.7     Laitevalinta räjähdysvaarallisissa tiloissa

                   9.7.1   Yleistä

                   9.7.2   Palavat nesteet, kaasut, höyryt ja sumut

                   9.7.3   Pölyräjähdysvaarallisten tilojen laitevalinta

          9.8     Räjähdysvaarallisten tilojen sähköasennusten tilojen tarkastukset ja kunnossapito 440

          9.9     Räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettävien laitteiden korjaus ja huolto

98,00 € (+ alv 10%) normaalihinta
73,50 € (+ alv 10%) jäsenhinta

Sähkö- ja teleurakoitsijaliiton jäsenet saavat liiton tuotteista jäsenalennuksen. Jäsenhinnat koskevat STULn varsinaisia jäseniä, jäsenjärjestöjen jäseniä, yhteistoimintajäseniä sekä tiedotussopimuksen tehneitä oppilaitoksia. Jäsenyytesi tunnistetaan kun kirjaudut tilauksen yhteydessä.

Koko A4.
Sivuja 448.
24., uudistettu painos.
Syyskuu 2017
ISBN 978-952-231-237-2 (nid.)

Samankaltaiset tuotteet


D1 käsikirja sähköinen 1 käyttäjä, vuosihinta


Tuotenumero: 415101

Sähköinen julkaisu sisältää runsaasti alan viranomaismääräyksiä ja standardeja täydentäviä ja havainnollistavia ohjeita. Sähköasennusten suojausvaatimuksia on selvennetty esimerkkien ja kuvien avulla....


50,00 €


Listaan

D1 käsikirja sähköinen 10 käyttäjää, vuosihinta


Tuotenumero: 415103

Sähköinen julkaisu sisältää runsaasti alan viranomaismääräyksiä ja standardeja täydentäviä ja havainnollistavia ohjeita. Sähköasennusten suojausvaatimuksia on selvennetty esimerkkien ja kuvien avulla....


250,00 €


Listaan

D1 käsikirja sähköinen 20 käyttäjää, vuosihinta


Tuotenumero: 415104

Sähköinen julkaisu sisältää runsaasti alan viranomaismääräyksiä ja standardeja täydentäviä ja havainnollistavia ohjeita. Sähköasennusten suojausvaatimuksia on selvennetty esimerkkien ja kuvien avulla....


372,00 €


Listaan

D1 käsikirja sähköinen 4 käyttäjää, vuosihinta


Tuotenumero: 415102

Sähköinen julkaisu sisältää runsaasti alan viranomaismääräyksiä ja standardeja täydentäviä ja havainnollistavia ohjeita. Sähköasennusten suojausvaatimuksia on selvennetty esimerkkien ja kuvien avulla....


125,00 €


Listaan
SÄHKÖINFO
SÄHKÖINFO OY YHTEYSTIEDOT TOIMITUSEHDOT

© 2013 Sähköinfo

OMAT TIEDOT
OSTOSKORI MUISTILISTA