Kaapelit ja paloturvallisuus, ST-käsikirja 39


Tuotenumero: 412135

Kaapelointien paloturvallisuuteen suoraan tai epäsuorasti liittyvät vaatimukset ovat melko hajallaan, useissa eri määräyksissä, standardeissa ja ohjeissa. Lisäksi kaapeleiden paloturvallisuutta koskeva luokitus on uudistunut äskettäin rakennustuoteasetuksen takia. Tämä uusi luokitus lisää paloturvallisuutta ja auttaa myös suunnittelijaa kaapelien valinnassa.

Tähän kirjaan on koottu tietoa kaapelointeihin liittyvistä paloriskeistä ja niiden hallinnasta; tarkastellaan sekä henkilö- että omaisuusvahinkojen torjuntaa, kaapelipalon syitä ja myös kaapelien roolia palokuormana ja palon levittäjänä palotilanteissa yleensä. Kirja sisältää myös runsaasti käytännön ohjeita ja suosituksia mm. kaapeleiden ja kaapelireittien valinnasta, johtoreittien palosuojauksesta ja palokatkoista.

67,00 € (+ alv 10%) normaalihinta
50,25 € (+ alv 10%) jäsenhinta
Perustietolähteeksi rakennuttajille, suunnittelijoille, asennushenkilöstölle, toteutusten valvojille sekä kiinteistöjen käytöstä ja ylläpidosta vastaaville henkilöille. Myös opetustarkoituksiin.

1                         JOHDANTO

2                         KAAPELIN AIHEUTTAMA PALORISKI

2.1                     Sähköpalo

2.2                     Sähköpalotilastot

2.3                      Vakuutusyhtiöiden tilastot

2.4                     Sattuneita vahinkoja

2.5                      Kaapelipalon vaarallisuus

2.6                      Kaapelointikulttuuri Suomessa

3                         RAKENNUSTUOTEASETUS

3.1                     Rakennustuoteasetuksen vaikutus tuotteiden hyväksyntään

3.2                     Palokäyttäytymiseen perustuva kaapelien luokitus

3.2.1                  Standardi SFS-EN 50575

3.2.2                  Standardi SFS-EN 13501-6

3.3                     Paloluokituksen käyttöönotto ja soveltaminen

3.3.1                  Yleistä

3.3.2                  Aikataulu

3.3.3                  Kaapeleiden paloluokat Ruotsissa

3.3.4                  Kaapeleiden paloluokat Suomessa

3.3.5                  Johtojärjestelmän komponentit

3.3.6                  Rakentamismääräykset ja kaapelit

4                         KAAPELEIDEN PALO-OMINAISUUDET

4.1                      Kaapeleiden eristemateriaalit

4.2                      Kaapeleiden palo-ominaisuuksien testaus

4.2.1                  Testityypit

4.2.2                  Palon etenemisen testaus, yksittäinen kaapeli, EN 60332-1-2

4.2.3                  Palon etenemisen testaus, kaapelinippu

4.2.4                  Savun tiheyden testaus

4.2.5                  Savukaasujen johtavuus ja syövyttävyys EN 60754-2

4.3                     Kaapeleiden polttotestistandardien vastaavuus

4.4                     Kaapeleiden palokuormat

5                         PALONKESTÄVÄT KAAPELIT JA PALONKESTÄVÄ JOHTOJÄRJESTELMÄ

5.1                     Yleistä

5.2                     Palonkestävät kaapelit tai kaapelien suojaus palolta

5.3                     Mineraalieristeiset kaapelit IEC 60702-1 ja 60702-2

5.4                     Palonkestävä EN 50200- tai EN 50362 -kaapeli

5.5                      Johtojärjestelmä, joka on suojattu riittävästi mekaanisesti ja tulipalolta

5.5.1                  Rakenteelliset koteloinnit kaapelien suojana

5.5.2                  Palosuojakanavat

5.6                     Johtojärjestelmän toimintakyky

5.7                     Johtojärjestelmän toiminta-aika

5.8                     Lämpötilannousun huomioon ottaminen kaapeleiden mitoituksessa

6                         TURVAJÄRJESTELMÄT

6.1                     Turvajärjestelmän määrittely, laajuus ja toiminta-aika

6.2                     Standardin SFS 6000-5-56 asema ja suhde määräyksiin

6.3                     Turvajärjestelmän määräytyminen

6.3.1                  Rakennusvalvonnan rooli

6.3.2                  Tukesin rooli

6.4                     Piireihin ja kaapeleihin kohdistuvat turvajärjestelmävaatimukset

6.5                      Paloilmoitin

6.6                      Sammutuslaitokset

6.6.1                  Automaattinen sammutuslaitos

6.6.2                  Hiilidioksidisammutuslaitteistot

6.7                      Poistumisvalaistus

6.7.1                  Poistumisvalaistuksen määräyksiä ja ohjeita                          

6.7.2                  Poistumisvalaistusjärjestelmän toteutusperiaatteita

6.8                     Savunhallintajärjestelmät

6.9                      Integroidut turvajärjestelmät

7                         RAKENNUSTEN PALOLUOKITUS

7.1                     Rakennusta koskevat tekniset vaatimukset

7.2                     Paloluokat

7.3                      Palokuorma

7.4                      Palokuormaryhmät

7.5                      Syttymisen estäminen

7.6                     Palon kehittymisen rajoittaminen

7.7                     Sammutus- ja pelastustehtävien järjestely

7.8                     Toimintakyky palon aikana

8                         PALO-OSASTOINTI

8.1                      Palon rajoittaminen palo-osastoon

8.2                     Palon leviämisen estäminen osastosta

9                         KAAPELILÄPIVIENTIEN TIIVISTÄMINEN (PALOKATKOT)

9.1                     Määräykset, standardit ja ohjeet

9.2                     Kaapelipalokatkot paloturvallisuuden kannalta

9.3                     Läpivientimenetelmälle asetettavat vaatimukset

9.4                     Palokatkotuotteiden hyväksyntä

9.5                     Sähköläpiviennin palokatkoasennus

9.6                     Vakuutusyhtiöiden vaatimukset

9.7                     Rakennusvalvonnan vaatimukset palokatkojen suunnittelijoille

9.7.1                  Suunnitteluvastuut

9.7.2                  Palokatkosuunnitelma

9.7.3                  Toteutus- ja laadunvarmistussuunnitelma

9.7.4                  Palokatkosuunnitelman laatijan kelpoisuus ja koulutus

9.8                     Rakennuslupa ja palokatkosuunnitelma

10                       ULOSKÄYTÄVÄT

10.1                   Määräystausta

10.2                   Rakentamismääräysten vaatimukset

10.3                   SFS 6000 -standardin vaatimukset

10.4                   Rakennusvalvontaviranomaisten vaatimukset

10.5                   Uloskäytävien järjestelmien suunnittelunäkökohtia

10.6                   Kaapelointi uloskäytävän kautta

11                       PALOVAARALLISET TILAT

12                       TILAT JOTKA SISÄLTÄVÄT KORVAAMATTOMIA ESINEITÄ

13                       LÄÄKINTÄTILOJEN UUDISASENNUKSET

13.1                   Tiukentuneet määräykset

13.2                   FS 6000:n vaatimukset lääkintätilojen kaapeleille

13.3                   Turvajärjestelmien syötöt ja varavoimajärjestelmä

14                       RÄJÄHDYSVAARALLISET TILAT

14.1                   Exi-piirien kaapelointi

15                       MUUT MÄÄRÄYKSET JA OHJEET

15.1                   Viestintäviraston määräys 65

15.2                   Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisu 26/2013

16                       ASENNUSREITIT

16.1                   Kaapeleiden sijoittelu

16.2                   Sähköturvallisuus

16.3                   Ympäristön vaikutus

16.4                   Pöly ja muut vieraat aineet

16.5                   Rakenteiden liikkuminen

16.6                   Korjausrakentaminen

16.7                   Kaapelihyllyt

16.8                   Sähköläpivientien paloeristäminen

17                       KAAPELEIDEN ASENTAMINEN

17.1                   Yleistä

17.2                   Kaapeleiden valinta

17.3                   Kaapeleiden asennustapa

17.4                   Oikealla asennuksella torjutaan paloja

17.5                   Johtojen suojaaminen

17.6                   Vikavirtasuojakytkin

17.7                   Asennusolosuhteiden muutokset asennusreitin varrella

18                       KAAPELIPALOJEN TORJUNTA

18.1                   Vahingontorjunnan painopiste

18.2                   Tulityövahinkojen torjunta

18.3                   Sähkölaitteiston aiheuttama riski

18.4                   Kaapeliasennuksissa huomioitavia vahingontorjuntatoimia

18.5                   Layout ja kaapelireitit

18.6                   Asennustavoista

18.7                   Sähkötilojen paloturvallisuuden avainasioita

18.8                   Kaapelipalojen sammutus

18.8.1                Sammutustyö

18.8.2                Määräykset

18.8.3                Palotilanteessa esiintyvät jännitteet ja niiltä suojautuminen

18.8.4                Sammuttimet ja turvaetäisyydet

18.9                   Sähkö- ja kaapelitilojen savunpoisto

18.9.1                Savunpoiston merkitys ja tarve

18.9.2                Savunpoistomenetelmän valinta

18.9.3                Savunpoiston mitoitus

18.9.4                Savutuuletus ja laimentamiseen perustuva mitoitus

18.10                 Suojeluohjeet velvoittavat

LÄHDELUETTELO

TUOTEINFORMAATIOTA

Prysmian Group

Sewatek

Roxtec Finland Oy

67,00 € (+ alv 10%) normaalihinta
50,25 € (+ alv 10%) jäsenhinta

Koko B5, 154 s.
Julkaistu syyskuussa 2016
ISBN 978-952-231-181-8

Samankaltaiset tuotteet


SÄHKÖINFO
SÄHKÖINFO OY YHTEYSTIEDOT TOIMITUSEHDOT

© 2013 Sähköinfo

OMAT TIEDOT
OSTOSKORI MUISTILISTA