ST-käsikirjat, -ohjeistot ja -esimerkit


Antennijärjestelmät, ST-käsikirja 12


Tuotenumero: 412136

Antenniverkkoja käytetään asuin- ja toimitilakiinteistöissä tv-palvelujen jakeluun. Antenniverkko varustetaan antenneilla ja vahvistimella, jolloin tv-palveluja voidaan välittää maanpäällisestä jakeluverkosta...


68,00 €


Listaan

Asuntojen sähkö- ja telejärjestelmien muunneltavuus, ST-käsikirja 32


Tuotenumero: 412108

Menneinä vuosikymmeninä suunniteltiin erityisesti kerrostaloasunnot kestämään vain muutama vuosikymmen. Nykyisin tavoitellaan paljon pitempää rakennusten elinikää. Asuntoihin tulevat sähkö- ja telejärjestelmät...


21,00 €


Listaan

Automaation vaikutus rakennusten energiatehokkuuteen. Opas standardin SFS-EN 15232 käyttöön, ST-ohjeisto 20


Tuotenumero: 412227

Euroopan koko energiankulutuksesta yli 40 % kuluu rakennuksissa ja tästä määrästä melkein 70 % kotitalouksissa. Energiankulutusta voitaisiin vähentää jopa viidennes energiatehokkuutta parantamalla ja tätä...


19,00 €


Listaan

EMC ja rakennusten sähkötekniikka, ST-käsikirja 37


Tuotenumero: 412111

Sähkötieto ry julkaisi ST-käsikirjan ”EMC ja rakennusten sähkötekniikka” edellisen laitoksen vuonna 1997. Tämän jälkeen on mm. uusi EMC-direktiivi saatettu voimaan Suomessa kansallisella lainsäädännöllä....


60,00 €


Listaan

Esimerkkipiirustukset, asuintalo, ST-esimerkit 5


Tuotenumero: 412301

Sähkötieto ry on julkaissut ST-kortteina sähkö-, tele- ja turvajärjestelmien piirustuksissa käytettävät standardin IEC 617 mukaiset merkit. Uudistettujen merkkien käyttö ei vielä tätä julkaisua kirjoitettaessa...


12,00 €


Listaan

Esimerkkipiirustukset, toimisto- ja liikerakennus, ST-esimerkit 4


Tuotenumero: 412302

Esimerkkipiirustussarja esittelee toimisto- ja liikerakennusten sähkö-, tele- ja turvajärjestelmien suunnitelmissa käytettävät cad-pohjaiset piirustuslajit voimassa olevilla piirrosmerkeillä. Esimerkkipiirustussarja...


13,00 €


Listaan

Guide för reparation av elmateriel, ST-ohjeisto 17


Tuotenumero: 412223

När man tänker på elanvändarens trygghet, är det viktigt att vid preparation av elapparater iaktta de standarder och andra normpublikationer som gäller för elapparater och att den reparerade apparaten...


16,00 €


Listaan

Hankesuunnitteluesimerkki. Asuinkerrostalo, ST-esimerkit 10


Tuotenumero: 412408

Hankesuunnitteluohjeisto on tarkoitettu hankesuunnittelua suorittaville tahoille talonrakennushankkeen hankekehitysvaiheessa tehtävien suunnittelutavoitteiden määrittelyn sekä hankesuunnittelun tarveselvitysten...


28,00 €


Listaan

Hankesuunnitteluesimerkki. Toimitilakiinteistö. ST-esimerkit 11


Tuotenumero: 412409

Hankesuunnitteluohjeisto on tarkoitettu hankesuunnittelua suorittaville tahoille talonrakennushankkeen hankekehitysvaiheessa tehtävien suunnittelutavoitteiden määrittelyn sekä hankesuunnittelun tarveselvitysten...


28,00 €


Listaan

Huonetilakohtaisen säädön esimerkkejä, ST-esimerkit 6


Tuotenumero: 412303

Tässä ST-julkaisussa on esitetty kuusi erilaista esimerkkitapausta, joilla voidaan toteuttaa huonetilakohtainen sisäilmaston lämmitys- ja jäähdytyssäätö. Kirjasen esimerkit ovat tyypillisimpiä käytössä...


14,00 €


Listaan

Kaapelit ja paloturvallisuus. ST-käsikirja 39


Tuotenumero: 412135

Kaapelointien paloturvallisuuteen suoraan tai epäsuorasti liittyvät vaatimukset ovat melko hajallaan, useissa eri määräyksissä, standardeissa ja ohjeissa. Lisäksi kaapeleiden paloturvallisuutta koskeva...


67,00 €


Listaan

Kameravalvontajärjestelmät, ST-käsikirja 13


Tuotenumero: 412126

Kameravalvontajärjestelmät-kirjan alkuosa sisältää tiedot aihepiiriin laeista sekä keskeisimmistä säädöksistä, määräyksistä, ohjeista ja standardeista. Kirjan pääosan muodostaa käytännön tietopaketti...


49,00 €


Listaan

Kiinteistö- ja tilaturvallisuuden tasot, ST-ohjeisto 4


Tuotenumero: 412225

Kiinteistö- ja tilaturvallisuus on osa kiinteistössä toteutettavaa, ennaltaehkäisevää turvallisuustoimintaa, jolla pyritään minimoimaan riskejä ja uhkatilanteita. Perustana on rakenteellinen suojaus, jota...


25,00 €


Listaan

Kiinteistöjen tiedonsiirtoväylät, Tietotekniset järjestelmät. ST-käsikirja 21


Tuotenumero: 412137

Väylätekniikoiden ja hajautettujen tiedonsiirtotekniikoiden käyttö on lisääntynyt viime vuosina kiinteistöjen tietoteknisten järjestelmien toteutuksissa hyvin nopeasti. Kirjaan on koottu perustietoa ja...


72,00 €


Listaan

Kiinteistöjen valvomojärjestelmät, ST-käsikirja 22


Tuotenumero: 412124

Nykyisiin rakennusautomaatiojärjestelmiin liittyy usein olennaisena osana valvomo. Valvomojärjestelmän tehokas ja oikea käyttö ovat rakennuksen energiatehokkuuden, toimivuuden ja ympäristöystävällisyyden...


60,00 €


Listaan

KNX-järjestelmän perusteet. Tietotekniset järjestelmät. ST-käsikirja 23


Tuotenumero: 412132

Tähän kirjaan on koottu keskeisimmät perustiedot KNX-järjestelmistä ja niihin liittyvien projektien toteutusvaiheista. Alkuosassa esitellään KNX-järjestelmän käyttösovellukset, tekninen toimivuus ja rakenne...


50,00 €


Listaan

Kulunvalvonta- ja murtoilmaisujärjestelmät. ST-käsikirja 11


Tuotenumero: 412134

Turva-ala elää edelleen voimakasta muutoksen aikaa. Tekniikka kehittyy, tarpeet muuttuvat ja myös lainsäädäntö, standardointi sekä muu ohjeistus kokee muutoksia. Myös muuta viiteaineistoa päivitetään koko...


64,00 €


Listaan

Käytön johtajan tarkastuslistat, ST-ohjeisto 12


Tuotenumero: 412221

Tarkastuslistat on tarkoitettu käytön johtajalle apuvälineeksi järjestelmälliseen sähköturvallisuuden arviointiin. Listojen avulla voidaan tarkastaa, että lainsäädännön velvoitteet tulevat hoidetuiksi...


24,00 €


Listaan

Optiset liityntäverkot. Suunnittelu, asennus ja testaus, ST-ohjeisto 18


Tuotenumero: 412224

Optisten kaapelointien hyödyntäminen alkoi Suomessa jo 80-luvun alussa. Optista kaapelointitekniikkaa hyödynnettiin pitkään vain teleoperaattorien runkoverkoissa, joissa kuitumäärät olivat pieniä ja kokemuksen...


29,00 €


Listaan

Palvelutyöpisteiden turvasuojauksen suunnittelu, toteutus ja kunnossapito, ST-ohjeisto 13


Tuotenumero: 412215

ST-ohjeisto 13 antaa ohjeita palvelutyöpisteiden turvasuojauksen suunnitteluun, toteutukseen ja kunnossapitoon. Ohjeisto on syntynyt Palvelutyöpisteiden turvallisuussuunnittelu ja turvasuojaus (PATUT)...


20,00 €


Listaan

Planering, installation, service och underhåll av brandlarmanläggning 2009, ST-ohjeisto 16


Tuotenumero: 412220

Anvisningen är i första hand avsedd för dem som medverkar vid uppförande av brandlarmanläggningar, såsom ansvariga i brandlarmanläggarfirmor, planerare och installationspersonal samt utförare av ibruktagnings-,...


23,00 €


Listaan

Poistumishälytys- ja turvakuulutusjärjestelmät, ST


Tuotenumero: 412229

Poistumishälytys- ja turvakuulutusjärjestelmät -ohjeiston ovat laatineet alalla toimivat osapuolet tilaajasta pelastustoimeen. Työryhmässä oli edustajat turvallisuusalalla toimivista viranomaisista, järjestöistä,...


28,00 €


Listaan

Poistumisvalaistus ja poistumisreittivalaistus, ST-ohjeisto 8


Tuotenumero: 412405

Ohjeita poistumisvalaistuksen ja poistumisreittivalaistuksen suunnitteluun, asennukseen ja kunnossapitoon. Ohjeisto perustuu sisäasianministeriön asetukseen SMA 805/2005 ja poistumisvalaistusta käsitteleviin...


25,00 €


Listaan

Poistumisvalaistus, ST-käsikirja 36


Tuotenumero: 412129

Poistumisreittivalaistus lisää henkilöturvallisuutta helpottamalla rakennuksista poistumista erilaisissa poikkeavissa tilanteissa. Tämän ST-käsikirjan tarkoituksena on antaa perustietoja poistumisvalaistuksen...


40,00 €


Listaan

Puhelinjärjestelmät, ST-käsikirja 14


Tuotenumero: 412112

Kiinteistön laadukas yleiskaapelointijärjestelmä sekä lähiverkko ovat nousseet tärkeään asemaan toteutettaessa organisaatioiden IP-puhelinjärjestelmiä. Puheensiirto IP-verkossa (VoIP) asettaa lähi- ja...


61,00 €


Listaan

Rakennusautomaation mallikaaviot, ST-esimerkit 9


Tuotenumero: 412133

Julkaisussa esitetään esimerkkikaavioita erilaisista taloteknisistä ilmastointi-, lämmitys- ja jäähdytysprosessien rakennusautomaatioista. Jokainen esimerkki sisältää kohteena olevan taloteknisen prosessin...


38,00 €


Listaan

Rakennusten energiatehokkuus. ST-ohjeisto 15


Tuotenumero: 412410

Rakennusten energiatehokkuudessa on ennen kaikkea kyse kokonaisuuden hallinnasta, jossa keskeisellä sijalla on rakenne- ja talotekniikan yhteensovittaminen. Sähköisillä ratkaisuilla on tässä selkeä roolinsa...


32,00 €


Listaan

Rakennusten sähköasennusten tarkastukset, ST-käsikirja 33


Tuotenumero: 412128

Sähköturvalllisuuslaissa (410/1996) säädetään sähkölaitteiden ja -laitteistojen vaatimuksemukaisuuden osoittamisesta. Vaatimustenmukaisuus arvioidaan kohteen tarkastuksilla, jotka käsittävät havainnoinnin...


40,00 €


Listaan

Sähkö- ja telejärjestelmien suunnitteluohjeet, koulut, ST-esimerkit 3


Tuotenumero: 412306

Tämä esimerkki suunnitteluohjeista on tarkoitettu suunnittelijoille, rakennuttajille ja urakoitsijoille, mutta on hyödyllinen myös kaikille niille, jotka osallistuvat hankesuunnitteluvaiheessa rakennushankkeen...


6,50 €


Listaan

Sähkö- ja telejärjestelmien suunnitteluohjeet, päiväkodit, ST-esimerkit 2


Tuotenumero: 412307

Esimerkki nykyaikaisen palvelukiinteistön suunnitteluohjeistosta. HKR-Rakennuttaja on teettänyt alan johtavilla konsulteilla kouluille ja päiväkodeille LVI- ja sähkötekniset suunnitteluohjeet. Syntyneen...


6,50 €


Listaan

Sähkö- ja tietoteknisten järjestelmien kuntotutkimusraportti. ST-esimerkit 7


Tuotenumero: 412407

Sähkö- ja tietoteknisten järjestelmien käytettävyyden, turvallisuuden ja energiatehokkuuden ylläpito on osa kiinteistön järkevää hoitoa. Kuntotutkimuksen avulla laitteistojen haltija suunnittelee tulevien...


22,00 €


Listaan

Sähkö- ja tietoteknisten järjestelmien tilavaraukset, ST-käsikirja 35


Tuotenumero: 412131

Sähkö- ja tietoteknisten järjestelmien määrän lisääntyminen asettaa myös niille varattavien tilojen suunnittelulle uusia vaatimuksia. Suunnittelu- ja toteutusaikataulujen lyhentäminen edellyttää, että...


36,00 €


Listaan

Sähköinen oviympäristö, ST-käsikirja 18


Tuotenumero: 412138

Tähän kirjan 3. painokseen (2. painoksen otsikko oli Sähköinen lukitus ja oviautomatiikka) on koottu keskeisimmät sähköisiä oviympäristöjä koskevat perustiedot ja toteutusperiaatteet. Aluksi esitellään...


64,00 €


Listaan

Sähköisen talotekniikan ylläpito-ohjeet, Asuintalon huoltokirja, ST-ohjeisto 10


Tuotenumero: 412212

Asuintalon huoltokirjan sisällöstä ja laadintaprosessista on tehty lukuisia malleja. Sähköisen talotekniikan osuus on kuitenkin jäänyt yleensä varsin vähäiselle huomiolle. Mallien sisältämät ohjeet eivät...


16,00 €


Listaan

Sähköisen talotekniikan ylläpito-ohjeet, Toimitilakiinteistön huoltokirja, ST-ohjeisto 14


Tuotenumero: 412216

Kiinteistöjen suunnitelmallisella ylläpidolla on suuri merkitys kansantaloudellemme. Kaikkien rakennusten yhteenlaskettu arvo on reilusti yli puolet kansallisvarallisuudestamme. Oikealla hoidolla ja oikea-aikaisilla...


18,00 €


Listaan

Sähkölaitekorjaajan opas. ST-ohjeisto 6


Tuotenumero: 412411

Sähkölaitekorjaajan oppaan ensimmäinen painos ilmestyi Sähkötarkastuslaitos r.y.:n toimesta syksyllä 1979. Sähkölaitteiden korjaajat olivat usein toivoneet opastusta siitä, miten korjauksissa tulee toimia...


32,00 €


Listaan

Sähkölämmityksen ohjaus ja säätö, ST-ohjeisto 7


Tuotenumero: 412310

Sähkölämmityksen perusperiaatteet ovat säilyneet samoina jo vuosikymmeniä vaikkakin toteutukseen käytettävässä tekniikassa on tapahtunut paljon: lämpöä tuottavien laitteiden hyötysuhteet ovat parantuneet,...


16,00 €


Listaan

Sähkölämmitysjärjestelmän asennus-, käyttö- ja hoito-ohje, ST-esimerkit 8


Tuotenumero: 412308

Sähkölämmitysjärjestelmä on oikein suunniteltuna ja rakennettuna helppokäyttöinen ja taloudellinen lämmitysratkaisu niin teollisuuden kuin kotitalouksienkin tarpeisiin. Vaikka järjestelmä ei vaadi yleensä...


12,00 €


Listaan

Sähköteknisiä taulukoita, ST-Käsikirja 30


Tuotenumero: 412103

Tiivis ja kätevä käsikirja, johon on koottu keskeisiä sähkö- ja teletekniikan taulukoita ja josta löytyy vastaus käytännössä usein esiintyviin alan kysymyksiin ja ongelmiin. Kirja ei sisällä teoriaa, mutta...


48,00 €


Listaan

Tiedonsiirtokaapelien valinta, ST-ohjeisto 3


Tuotenumero: 412222

Ohjeiston tarkoituksena on antaa suunnitteluun, hankintaan ja asennukseen tarvittavia perustietoja oikean tiedonsiirtokaapelin valinnasta tiettyyn sovellukseen. Ohjeisto ei ole kaapelitekniikan eikä tietoliikennejärjestelmien...


22,00 €


Listaan

Varavoimalaitokset, ST-käsikirja 31


Tuotenumero: 412105

Varavoimalaitoksia käsittelevän ST-käsikirjan aikaisemmat painokset ovat saavuttaneet merkittävän aseman alan ammattilaisten käsikirjana. Kirja on kokonaisvaltainen esitys siitä, kuinka varavoimalaitos...


60,00 €


Listaan

Varmennetut sähkönjakelujärjestelmät, ST-käsikirja 20


Tuotenumero: 412106

Tähän käsikirjaan on koottu olennaisimmat asiat sähköverkkojen varmennusratkaisuista. Tarpeet ovat moninaiset. Osa perustuu viranomaisten vaatimuksiin, osa sähkön käyttäjän omiin toiveisiin ja yhä useammin...


52,00 €


Listaan

Verkottuneen talotekniikan tietoturva. ST-ohjeisto 22


Tuotenumero: 412228

Verkkopohjaiset sähköisen talotekniikan palvelut ovat nykyaikaa. Myös etäkäyttö ja -valvonta yleistyvät.Tietoturvallisuusvaatimusten huomioiminen on tärkeää jo rakentamis- tai peruskorjaushankkeen määrittelyvaiheessa,...


28,00 €


Listaan

Yleiskaapelointijärjestelmät. Tietotekniset järjestelmät, ST-käsikirja 16


Tuotenumero: 412130

Yleiskaapelointijärjestelmät-kirja on alan uusimpien standardien ja nykytekniikan mukainen. Suurin osa kirjan sisällöstä on täysin uutta edelliseen painokseen nähden, mutta kirjan rakenne on pysynyt pääosin...


64,00 €


Listaan

Äänentoistojärjestelmät, ST-käsikirja 19


Tuotenumero: 412120

Äänentoistojärjestelmät-käsikirja, uusittu, toinen painos perustuu suurelta osin vuonna 1994 julkaistuun ensimmäiseen painokseen. Kirja on päivitetty nykyisen tekniikan ja käytettävien järjestelmien mukaiseksi. Kirjaan...


25,00 €


Listaan


SÄHKÖINFO
SÄHKÖINFO OY YHTEYSTIEDOT TOIMITUSEHDOT

© 2013 Sähköinfo