Sähköalan säännökset 2020


Tuotenumero: 211153

Sähköalaa säätelevät monet eri määräykset ja ohjeet. Valvova viranomainen Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) antaa näiden määräysten soveltamista yhtenäistäviä teknisiä ja hallinnollisia ohjeita.

Sähkölaitteiden ja sähkönkäytön turvallisuuteen liittyvään lainsäädäntöön tuli muutoksia koskien valtioneuvoston asetusta sähkölaitteistosta ja valtioneuvoston asetusta sähkötyöstä ja käyttötyöstä. Asetuksia muutettiin niihin sisältyvien virheiden korjaamiseksi. Asetukset tulivat voimaan 15.7.2019 alkaen. Asetusten sisältöä on tarkennettu. Ne ovat sisällöltään voimassa olevan lainsäädännön mukaisia eikä niillä lisätä toiminnanharjoittajien tai ammatinharjoittajien, työntekijöiden taikka opiskelijoiden nykyisiä velvoitteita

Työturvallisuuslain nojalla yli kymmenen vuotta annettua asetusta työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta, käyttöasetusta, on päivitetty siten, että se vastaisi paremmin nykyisin käytössä olevaa tekniikka ja työtapoja sekä mahdollistaisi uuden tyyppisten laitteiden hyödyntämisen tehokkaammin. Asetuksen muutokset ovat tulleet voimaan 1.3.2020 alkaen. Muutosten tarkoituksena on ensisijaisesti tarkoitus parantaa työturvallisuutta, mutta myös yritysten toimintaedellytyksiä.

Kuluttajansuojalain 4 luvun säännökset sopimuksen sovittelusta ja tulkinnasta ovat olleet ristiriidassa sopimusehtodirektiivin ja sitä koskevan unionin tuomioistuimen vakiintuneen ratkaisukäytännön kanssa. Sääntelyä on muutettu tämän johdosta siten, että kun kyse on sopimusehdosta, joka on laadittu etukäteen ilman, että kuluttaja on voinut vaikuttaa sen sisältöön. Kohtuuton ehto olisi jätettävä huomioon ottamatta, jos sopimus voi pysyä voimassa ilman kohtuutonta ehtoa.

Määräys kiinteistön sisäverkoista ja teleurakoinnista on kumottu ja korvattu uudella määräyksellä, Määräys 65 D/2019. Uusi määräys on tullut voimaan 1.1.2020 alkaen ja on voimassa toistaiseksi. Suositus kiinteistön laitetilojen lukituksesta on korvattu uudella suosituksella 306/2019S.

Hallitus on näitä alkusanoja kirjoitettaessa antanut 19.3.2020 esityksen laista sähköajoneuvojen latauspisteistä rakennuksessa sekä rakennuksen automaatio- ja ohjausjärjestelmästä. Ehdotetulla lailla pantaisiin osaltaan täytäntöön muutettu rakennusten energiatehokkuutta koskeva direktiivi (EU 2018/844). Laissa säädettäisiin velvollisuuksia suunnitella ja asentaa sähköajoneuvojen latauspisteitä ja latauspistevalmiuksia. Esityksessä ehdotetaan muutettavan maankäyttö- ja rakennuslakia siten, että toimenpidelupa tarvittaisiin tietynlaisen rakennuksen automaatio- ja ohjausjärjestelmän rakentamiseen.  Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.  

Suoranaiset sähköalaan liittyvät säädökset on otettu kirjaan sellaisenaan. Muista säädöksistä on otettu mukaan vain ne säännökset, jotka käsittelevät sähköalaa.

Julkaisija: Henkilö- ja yritysarviointi SETI Oy
79,00 € (+ alv 10%) normaalihinta
59,25 € (+ alv 10%) jäsenhinta
Kirja sisältää määräyksiä ja ohjeita, joita sähköurakoitsija tarvitsee jatkuvasti käytännön työelämässä.

Kirja on tarkoitettu kaikille niille, joiden täytyy työssään tuntea sähköalaa säätelevät määräykset ja ohjeet.

I OSASTO: LAINSÄÄDÄNTÖ

     

1.  SÄHKÖLAITTEIDEN JA SÄHKÖNKÄYTÖN TURVALLISUUTEEN LIITTYVÄ LAINSÄÄDÄNTÖ

      Sähköturvallisuuslaki 1135/2016

      Valtioneuvoston asetus sähkölaitteistoista 1434/2016

      Valtioneuvoston asetus sähkölaitteiden turvallisuudesta 1437/2016

      Valtioneuvoston asetus sähkötyöstä ja käyttötyöstä 1435/2016

      Valtioneuvoston asetus sähkölaitteiden ja -laitteistojen sähkömagneettisesta yhteensopivuudesta 1436/2016

      Hissiturvallisuuslaki 1134/2016

      Valtioneuvoston asetus Sähkö- ja hissiturvallisuuden neuvottelukunnasta 1438/2016

      Asetus automaattisten paloilmoituslaitteistojen tarkastusmaksujen perus­teista 810/78

      Laki eräiden vedenalaisten johtojen suojelemisesta 145/65

      Laki yksityisistä turvallisuuspalveluista 1085/2015 (lyhennysote)

 

2.  Sähkönjakeluun ja energiahuoltoon liittyvä lainsäädäntö

      Sähkömarkkinalaki 588/2013

      Valtioneuvoston asetus Sähkömarkkinoista 65/2009

      Arvonlisäverolaki (1501/1993) (lyhennysote)

      L Kiinteän omaisuuden pakkolunas­tuksesta sähkölaitosta varten 168/28

      Laki sähkön alkuperän varmentamisesta ja ilmoittamisesta 1129/2003

      Valtioneuvoston asetus sähkön alkuperän varmentamisesta 417/2013

 

3.   TYÖTURVALLISUUTEEN JA TYÖSUOJELUUN LIITTYVÄ LAINSÄÄDÄNTÖ

      Työturvallisuuslaki (738/2002)

      Laki veronumerosta ja rakennusalan veronumerorekisteristä 1231/2011

      Laki nuorista työntekijöistä 998/93

      Valtioneuvoston asetus nuorille työntekijöille erityisen haitallisista ja vaarallisista töistä 475/2006

      VNp Henkilösuojainten valinnasta ja käytöstä työssä 1407/93 (lyhennysote)

      Valtioneuvoston asetus henkilösuojaimista annetun valtioneuvoston päätöksen kumoamisesta 221/2018

      Valtioneuvoston asetus työpaikkojen turvallisuus- ja terveysvaatimuksista (577/ 2003)

      Valtioneuvoston asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta 403/2008

      Valtioneuvoston asetus koneiden turvallisuudesta 400/08 

      Valtioneuvoston asetus ulkona käytettävien laitteiden melupäästöistä 621/ 2001

      Valtioneuvoston asetuksella köysiratalaitteistojen käytöstä ja tarkastamisesta 220/2018

      Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta 205/2009

      Valtioneuvoston asetus räjäytys- ja louhintatyön turvallisuudesta (644/2011) (lyhennysote)

      Säteilylaki 592/91 (lyhennysote)

      Valtioneuvoston asetus asbestityön turvallisuudesta 798/2015

      Valtioneuvoston asetus alusten lastauksen ja purkamisen työturvallisuudesta 633/2004 (lyhennysote)

      Muita työturvallisuuteen liittyviä säädöksiä

      Valtioneuvoston asetus laserlaitteista ja niiden tarkastuksesta 291/08

      Valtioneuvoston asetus työntekijöiden suojelemiseksi sähkömagneettisista kentistä aiheutuvilta vaaroilta (388/2016) (lyhennysote)

4.   VAARAA AIHEUTTAVAAN TEOLLISEEN TOIMINTAAN LIITTYVÄ LAIN­SÄÄDÄNTÖ

      Laki räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettäväksi tarkoitettujen laitteiden ja suojausjärjestelmien vaatimustenmukaisuudesta 1139/2016

      Valtioneuvoston asetus räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettäväksi tarkoitettujen laitteiden ja suojausjärjestelmien vaatimustenmukaisuudesta 1439/2016

      Valtioneuvoston asetus räjähteiden valmistuksen ja varastoinnin valvonnasta 819/2015 (lyhennysote)

      Valtioneuvoston asetus nestekaasulaitosten turvallisuusvaatimuksista 858/2012 (lyhennysote)

      Valtioneuvoston asetus vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta 685/2015 (lyhennysote)

      KTMp Öljylämmityslaitteistoista 314/85

 

5.   RAKENTAMISEEN LIITTYVÄ LAINSÄÄDÄNTÖ

      Maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999)

      Maankäyttö- ja rakennusasetus 895/1999

      Laki liikennejärjestelmästä ja maanteistä (572/2018, 980/2018)

      L Eräistä naapuruussuhteista 26/20 (Lyhennysote)

      Maanvuokralaki 258/66 (lyhennysote)

      A Vesikulkuväylien merkitsemisestä 846/79 (Lyhennysote)

      Ilmailulaki 864/2014 (Lyhennysote)

      Ilmailuasetus 118/96 (Lyhennysote)

      Terveydensuojelulaki 763/94 (Lyhennysote)

      Terveydensuojeluasetus 1280/94 (Lyhennysote)

      Pelastuslaki 379/2011 (Lyhennysote)

      Laki pelastustoimen laitteista 10/2007

      SisMp S1-luokan väestön­suojista 295/85

      SisMp S3- ja S6-luokan väestönsuojista 972/75

      SisMp Luvan hakemisesta leirintäalueen pitämiseen sekä leirintäalueiden luokitusperusteista 336/78 (Lyhennysote)

      YMp Rakennusalan tyyppi­hyväksynnästä 273/89

      Laki rakennuksen energiatodistuksesta 50/2013

 

6.   RADIO- JA TELELAITTEISIIN LIITTYVÄ LAINSÄÄDÄNTÖ

      Laki sähköisen viestinnän palveluista (Lyhennysote)

      Laki verkkoinfrastruktuurin yhteisrakentamisesta ja -käytöstä (276/2016)

 

7.  KAUPANKÄYNTIIN LIITTYVÄ LAINSÄÄDÄNTÖ

      L Varallisuusoikeudellisista oikeustoimista 228/29

      Laki elinkeinonharjoittajien välisten sopimusehtojen sääntelystä 1062/93

      Kauppalaki 355/87

      Kilpailulaki 948/2011

      Tietosuojalaki 1050/2018

      Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016

      Laki vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1398/2016

      Laki kaupallisten sopimusten maksuehdoista 30/2013

      Kuluttajansuojalaki 38/1978 (Lyhennysote)

      Vahingonkorvauslaki 412/74

      Kuluttajaturvallisuuslaki 920/2011

      Tuotevastuulaki 694/90

      Korkolaki 633/82

      Suomen Pankin ilmoitus viitekorosta ja viivästyskoroista 1160/2018

      Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä 1233/2006

8.   HINTALAINSÄÄDÄNTÖ

      VNp Hintasulun aiheuttamien tarkastusten toimittamisesta 829/88

 

II OSASTO: MINISTERIÖIDEN ANTAMAT ASETUKSET

 

1.   YMPÄRISTÖMINISTERIÖ

      Ympäristöministeriön asetus uuden rakennuksen energiatehokkuudesta

      Valtioneuvoston asetus rakennuksissa käytettävien energiamuotojen kertoimien lukuarvoista 788/2017

      Ympäristöministeriön asetus rakennuksen energiatehokkuuden parantamisesta korjaus- ja muutostöissä 4/13

      Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta 848/2017

      Valtioneuvoston asetus rakennuksen esteettömyydestä 241/2017

      Ympäristöministeriön asetus rakennusten käyttöturvallisuudesta 1007/2017 (lyhennysote)

     

2.   SISÄMINISTERIÖ

      Sisäasiainministeriön asetus palovaroittimien sijoittamisesta ja kunnossapidosta 239/2009

      Valtioneuvoston asetus palovaroittimien teknisistä ominaisuuksista 291/2009

      Sisäasiainministeriön asetus automaattisista sammutuslaitteistoista

      Sisäasiainministeriön asetus rakennusten poistumisreittien merkitsemisestä ja valaisemisesta 805/05

 

3.   OPETUS- ja KulttuuriMINISTERIÖ

      Opetus- ja kulttuuriministeriö, jäähallit ja tekojääkentät

      Opetus- ja kulttuuriministeriö, rinne-hiihto­keskusten suunnittelu- ja rakentamisopas

      Opetus- ja kulttuuriministeriö, Keilahalliopas OKM nro 99

      Määräys ja ohjeet arkistotiloista (lyhennysote)

 

4.   MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN RAKENTAMISMÄÄRÄYKSET JA -OHJEET

      Kotieläinrakennusten valaistus MMM-RMO-C3

      Maa- ja metsätalousministeriön asetus tuettavaa rakentamista koskevista paloteknisistä vaatimuksista 265/2019

 

5.   Liikenne- ja viestintäviraston Traficomin määräykset ja ohjeet

Määräys 65 D/2019 kiinteistön sisäverkoista ja teleurakoinnista
Määräys 43 viestintäverkon sähköisestä suojaamisesta

      Kiinteistöjen laitetilojen lukitus. Liikenne- ja viestintäviraston suosituksia 306/2019 S

      Ilmajohtojen sekä kaapeleiden ja putkijohtojen asettaminen ja merkitseminen vesialueella

III OSASTO: TURVAllisuus- ja kemikaaliviraston OHJEET

 

1.   Turvallisuus- ja kemikaaliviraston ohjeet

      Tukes-ohje 16/2017 Sähkölaitteistot ja tarkastukset

      Tukes-ohje 17/2017 Valtuutetut tarkastajat

      Tukes-ohje 18/2017 Hissin huolto, muutostyöt ja tarkastukset

      Luettelo S10-2019 sähkölaitteistojen turvallisuutta ja sähkötyöturvallisuutta koskevat standardit

 

79,00 € (+ alv 10%) normaalihinta
59,25 € (+ alv 10%) jäsenhinta

Koko B5
Sivuja 543.
Ilmestynyt huhtikuussa 2020

ISBN 978-952-231-326-3 

Kirja kuuluu SETI:n Sähköpätevyyden ylläpito -pakettiin

Samankaltaiset tuotteet


SÄHKÖINFO
SÄHKÖINFO OY YHTEYSTIEDOT TOIMITUSEHDOT

© 2013 Sähköinfo

OMAT TIEDOT
OSTOSKORI MUISTILISTA