Sähköalan säännökset 2018


Tuotenumero: 211147

Sähköalaa säätelevät monet eri määräykset ja ohjeet. Suomen säädöskokoelmassa on julkaistu kaikkiaan yli 100 sähköalaan liittyvää lakia, asetusta ja valtioneuvoston sekä eri ministeriöiden päätöstä. Sähköalaa koskevia määräyksiä ovat antaneet työ- ja elinkeinoministeriö. Kansalaisia sitovia sähköturvallisuuteen liittyviä määräyksiä saa antaa vain työ- ja elinkeinoministeriö. Valvova virasto, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) saa antaa näiden määräysten soveltamista yhtenäistäviä teknisiä ja hallinnollisia ohjeita.

Vuonna 2016 suurin uudistus koski sähköturvallisuussäädöksiä ja uusi hissiturvallisuuslaki tuli voimaan. Viime vuonna myös hankintalait uudistuivat kokonaisuudessaan, kun EU:n hankintadirektiivit saatettiin osaksi kansallista lainsäädäntöämme. Tänä vuonna suurin uudistus koskee rakentamismääräyksiä, jotka uudistettiin vuoden alussa. Vanha rakentamismääräysjärjestelmä uusittiin, koska asetustasolla ei voi enää antaa ohjeita. Ympäristöministeriön uudet asetukset rakennusten energiatehokkuudesta, rakennuksissa käytettävien energiamuotojen kertoimien lukuarvoista sekä esteettömästä rakennuksesta tulivat voimaan 1.1.2018 alkaen.

Suoranaiset sähköalaan liittyvät säädökset on otettu kirjaan sellaisenaan. Muista säädöksistä on otettu mukaan vain ne säännökset, jotka käsittelevät sähköalaa.

Säädöskokoelmaa on seurattu numeroon 68/2016, joka koskee tietoyhteiskuntakaaren nimen muuttamista laiksi sähköisen viestinnän palveluista 1.6.2018 alkaen.

Julkaisija: Henkilö- ja yritysarviointi SETI Oy
77,00 € (+ alv 10%) normaalihinta
57,75 € (+ alv 10%) jäsenhinta

PDFKirja sisältää määräyksiä ja ohjeita, joita sähköurakoitsija tarvitsee jatkuvasti käytännön työelämässä.

Kirja on tarkoitettu kaikille niille, joiden täytyy työssään tuntea sähköalaa säätelevät määräykset ja ohjeet.

I OSASTO: LAINSÄÄDÄNTÖ

        

1.      SÄHKÖLAITTEIDEN JA SÄHKÖNKÄYTÖN TURVALLISUUTEEN LIITTYVÄ LAINSÄÄDÄNTÖ

         Sähköturvallisuuslaki 1135/2016

         Valtioneuvoston asetus sähkölaitteistoista 1434/2016

         Valtioneuvoston asetus sähkölaitteiden turvallisuudesta 1437/2016

         Valtioneuvoston asetus sähkötyöstä ja käyttötyöstä 1435/2016

         Valtioneuvoston asetus sähkölaitteiden ja -laitteistojen sähkömagneettisesta

         yhteensopivuudesta 1436/2016

         Hissiturvallisuuslaki 1134/2016

         Valtioneuvoston asetus Sähkö- ja hissiturvallisuuden neuvottelukunnasta 1438/2016

         Asetus automaattisten paloilmoituslaitteistojen tarkastusmaksujen perus­teista 810/78

         Laki eräiden vedenalaisten johtojen suojelemisesta 145/65

         Laki yksityisistä turvallisuuspalveluista 1085/2015 (lyhennysote)

 

2.      Sähkönjakeluun ja energiahuoltoon liittyvä lainsäädäntö

         Sähkömarkkinalaki 588/2013

         Valtioneuvoston asetus Sähkömarkkinoista 65/2009

         Arvonlisäverolaki (1501/1993) (lyhennysote)

         L Kiinteän omaisuuden pakkolunas­tuksesta sähkölaitosta varten 168/28

         Laki sähkön alkuperän varmentamisesta ja ilmoittamisesta 1129/2003

         Valtioneuvoston asetus sähkön alkuperän varmentamisesta 417/2013

 

3.      TYÖTURVALLISUUTEEN JA TYÖSUOJELUUN LIITTYVÄ LAINSÄÄDÄNTÖ

         Työturvallisuuslaki (738/2002)

         Laki veronumerosta ja rakennusalan veronumerorekisteristä 1231/2011

         Laki nuorista työntekijöistä 998/93

         Valtioneuvoston asetus nuorille työntekijöille erityisen haitallisista ja vaarallisista töistä 475/2006

         VNp Henkilösuojainten valinnasta ja käytöstä työssä 1407/93 (lyhennysote)

         VNp Henkilösuojaimista 1406/93 (lyhennysote)

         Valtioneuvoston asetus työpaikkojen turvallisuus- ja terveysvaatimuksista (577/ 2003)

         Valtioneuvoston asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta 403/2008

         Valtioneuvoston asetus koneiden turvallisuudesta 400/08 

         Valtioneuvoston asetus ulkona käytettävien laitteiden melupäästöistä 621/ 2001

         Valtioneuvoston asetus henki­lö­kulje­­tukseen tarkoitetuista köysirata­laitteistoista 253/2002

         Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta 205/2009

         Valtioneuvoston asetus räjäytys- ja louhintatyön turvallisuudesta (644/2011) (lyhennysote)

         Säteilylaki 592/91 (lyhennysote)

         Valtioneuvoston asetus asbestityön turvallisuudesta 798/2015

         Valtioneuvoston asetus alusten lastauksen ja purkamisen työturvallisuudesta 633/2004          (lyhennysote)

         Muita työturvallisuuteen liittyviä säädöksiä

         Valtioneuvoston asetus laserlaitteista ja niiden tarkastuksesta 291/08

         Valtioneuvoston asetus työntekijöiden suojelemiseksi sähkömagneettisista kentistä

         aiheutuvilta vaaroilta (388/2016) (lyhennysote)

 

4.      VAARAA AIHEUTTAVAAN TEOLLISEEN TOIMINTAAN LIITTYVÄ LAINSÄÄDÄNTÖ

         Laki räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettäväksi tarkoitettujen laitteiden ja          suojausjärjestelmien vaatimustenmukaisuudesta 1139/2016

         Valtioneuvoston asetus räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettäväksi

         tarkoitettujen laitteiden ja suojausjärjestelmien vaatimustenmukaisuudesta 1439/2016

         Valtioneuvoston asetus räjähteiden valmistuksen ja varastoinnin valvonnasta 819/2015          (lyhennysote)

         Valtioneuvoston asetus nestekaasulaitosten turvallisuusvaatimuksista 858/2012 (lyhennysote)

         Valtioneuvoston asetus vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta 685/2015

         (lyhennysote)

         KTMp Öljylämmityslaitteistoista 314/85

 

5.      RAKENTAMISEEN LIITTYVÄ LAINSÄÄDÄNTÖ

         Maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999)

         Maankäyttö- ja rakennusasetus 895/1999

         Maantielaki 503/05 (lyhennysote)

         L Eräistä naapuruussuhteista 26/20 (lyhennysote)

         Maanvuokralaki 258/66 (lyhennysote)

         A Vesikulkuväylien merkitsemisestä 846/79 (lyhennysote)

         Ilmailulaki 864/2014 (lyhennysote)

         Ilmailuasetus 118/96 (lyhennysote)

         Terveydensuojelulaki 763/94 (lyhennysote)

         Terveydensuojeluasetus 1280/94 (lyhennysote)

         Pelastuslaki 379/2011 (lyhennysote)

         Laki pelastustoimen laitteista 10/2007

         SisMp S1-luokan väestön­suojista 295/85

         SisMp S3- ja S6-luokan väestönsuojista 972/75

         SisMp Luvan hakemisesta leirintäalueen pitämiseen sekä leirintäalueiden luokitusperusteista 336/78

         (lyhennysote)

         YMp Rakennusalan tyyppi­hyväksynnästä 273/89

         Laki rakennuksen energiatodistuksesta 50/2013

 

6.      RADIO- JA TELELAITTEISIIN LIITTYVÄ LAINSÄÄDÄNTÖ

         Laki sähköisen viestinnän palveluista (lyhennysote)

         Laki verkkoinfrastruktuurin yhteisrakentamisesta ja -käytöstä (276/2016)

 

7.      KAUPANKÄYNTIIN LIITTYVÄ LAINSÄÄDÄNTÖ

         L Varallisuusoikeudellisista oikeustoimista 228/29

         Laki elinkeinonharjoittajien välisten sopimusehtojen sääntelystä 1062/93

         Kauppalaki 355/87

         Kilpailulaki 948/2011

         Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016

         Laki vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien

         yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1398/2016

         Laki kaupallisten sopimusten maksuehdoista 30/2013

         Kuluttajansuojalaki 38/1978 (lyhennysote)

         Vahingonkorvauslaki 412/74

         Kuluttajaturvallisuuslaki 920/2011

         Tuotevastuulaki 694/90

         Korkolaki 633/82

         Suomen Pankin ilmoitus viitekorosta ja viivästyskorosta 1016/2017

         Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä 1233/2006

 

8.      HINTALAINSÄÄDÄNTÖ

         VNp Hintasulun aiheuttamien tarkastusten toimittamisesta 829/88

 

II OSASTO: MINISTERIÖIDEN ANTAMAT ASETUKSET

 

1.      YMPÄRISTÖMINISTERIÖ

         Ympäristöministeriön asetus rakennusten energiatehokkuudesta 1010/2017

         Valtioneuvoston asetus rakennuksissa käytettävien energiamuotojen kertoimien

         lukuarvoista 788/2017

         Ympäristöministeriön asetus rakennuksen energiatehokkuuden parantamisesta

         korjaus- ja muutostöissä 2/17

         Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta 848/2017

         Valtioneuvoston asetus rakennuksen esteettömyydestä 241/2017

         Ympäristöministeriön asetus rakennusten käyttöturvallisuudesta (lyhennysote)

        

2.      SISÄMINISTERIÖ

         Sisäasiainministeriön asetus palovaroittimien sijoittamisesta ja kunnossapidosta 239/2009

         Valtioneuvoston asetus palovaroittimien teknisistä ominaisuuksista 291/2009

         Sisäasiainministeriön asetus automaattisista sammutuslaitteistoista

         Sisäasiainministeriön asetus rakennusten poistumisreittien merkitsemisestä ja

         valaisemisesta 805/05

 

3.      OPETUS- ja KulttuuriMINISTERIÖ

         Opetus- ja kulttuuriministeriö, jäähallit ja tekojääkentät

         Opetus- ja kulttuuriministeriö, rinnehiihto­keskusten suunnittelu- ja rakentamisopas

         Opetus- ja kulttuuriministeriö, Keilahalliopas OKM nro 99

         Määräys ja ohjeet arkistotiloista (lyhennysote)

 

4.      MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN RAKENTAMISMÄÄRÄYKSET JA -OHJEET

         Kotieläinrakennusten valaistus MMM-RMO-C3

         Maa- ja metsätalousministeriön asetus tuettavaa rakentamista koskevista

         paloteknisistä vaatimuksista 474/2014

 

 

5.      Viestintäviraston määräykset ja ohjeet

         Määräys kiinteistön sisäverkoista ja teleurakoinnista. Määräys 65 C/2018M

         Määräys 43 viestintäverkon sähköisestä suojaamisesta

         Kiinteistöjen laitetilojen lukitus. Viestintäviraston suosituksia 306/2015 S

 

6.      LIIKENNEVIRASTO

         Ilmajohtojen sekä kaapeleiden ja putkijohtojen asettaminen ja merkitseminen vesialueella 12.4.2017

 

III     OSASTO: TURVAllisuus- ja kemikaaliviraston OHJEET

 

1.      Turvallisuus- ja kemikaaliviraston ohjeet

         S7–12 Sähkötöitä koskeva toimintailmoitus (korvaa ohjeen S7-98) 20.2.2012 

         Tukes-ohje 16/2017 Sähkölaitteistot ja tarkastukset

         Tukes-ohje 17/2017 Valtuutetut tarkastajat

         Tukes-ohje 18/2017 Hissin huolto, muutostyöt ja tarkastukset

         Tukes-ohje 20/2018 Sähkölaitteistojen turvallisuutta ja sähkötyöturvallisuutta 

         koskevat standardit (S10-2018)

 

77,00 € (+ alv 10%) normaalihinta
57,75 € (+ alv 10%) jäsenhinta

Koko B5
Sivuja 528.

 

ISBN 978-952-231-251-8 (painettu)

Kirja kuuluu SETI:n Sähköpätevyyden ylläpito -pakettiin

Samankaltaiset tuotteet


SÄHKÖINFO
SÄHKÖINFO OY YHTEYSTIEDOT TOIMITUSEHDOT

© 2013 Sähköinfo

OMAT TIEDOT
OSTOSKORI MUISTILISTA